Raporty ESPI

Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Informacja w sprawie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Aktualizacja informacji w sprawie rozmów z partnerem amerykańskim celem oceny możliwości współpracy

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Podpisanie dedykowanej umowy NDA z partnerem amerykańskim celem oceny możliwości współpracy

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A.

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Informacja dot. sprzeciwów zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. w dniu 18 grudnia 2023 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 18 grudnia 2023 roku

Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR